Home
e - Contents


2545, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
Image  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม), 2545

Ø        การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตพลับพันธุ์ P2 ในประเทศไทย / นภาภรณ์  พรหมชนะ
Ø        การกำหนดดุลยภาพระยะยาวของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงถ่วงน้ำหนัก : หลักของสต็อกและโฟล / ศิริวรรณ  สมนึก  และ จีรพรรณ  กุลดิลก
Ø        ผลของมาตรการโควตาภาษีต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป / ปรารถนา  โสดาบรรลุ์ และวรนันท์  กิตติอัมพานนท์
Ø        การประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวุ้นมะพร้าว และผลิตภัณฑ์มะพร้าวครบวงจร / ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ์
Ø House  Price  Prediction  Using  Artificial  Neural  Network : A  Comparative  Study  with  Hedonic  Price  Model / Visit  Limsombunchai , Sandhya  Samarasinghe
2544, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
Image  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม), 2544

Ø         ลักษณะการออมของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร / ชลลดา  หลวงพิทักษ์
Ø         แนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารงานสหกรณ์ร้านค้า / ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ , รัตนา  โพธิสุวรรณ
Ø        สถานการณ์การผลิตและการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาเครื่องจักรสาน จังหวัดนครราชสีมาและอ่างทอง / อมรทิพย์  แท้เที่ยงธรรม , ชยันต์  พิภพลาภอนันต์ , สุมาลี  พุ่มพิญโญ และ เรวัตร  ธรรมาอภิรมย์
Ø         พื้นที่เพาะปลูกขั้นต่ำและแบบแผนการเพาะปลูกที่ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบในโครงการปฏิรูปที่ดินโครงการย่อยจังหวัดสระบุรี อุทัยธานี และศรีสะเกษ / บุญคง  หันจางสิทธิ์
Ø         Capturing  Coral  Reef  Values : Financing  Marine  Environment  Conservation  at  Phi  Phi  Islands /อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ์
Ø          มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำวัยอ่อน จากการทำประมงปลากะตัก / ทิพรัตน์  พงศ์ธนาพาณิช
Ø
ทุนทางสังคม : สังคมต้องร่วมสร้าง / สุทิพันธุ์  บงสุนันท์
2544, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)
เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
Image  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน), 2544

Ø        การตีค่าความสูญเสียจากการเล่นพนันฟุตบอลของนักเรียน นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร / มงคล  พัชรดำรงกุล , สุมาลา  ศิริโชติ
Ø        Land  Use  and  Productivity  Growth  in  Thai  Agriculture / Wirat  Krasachat
Ø         ความแตกต่างของรายได้และการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันของครัวเรือนเกษตร / สมพร  อิศวิลานนท์
Ø        โครงการเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดพืชและสัตว์ที่สำคัญในจังหวัดลพบุรี ปี 2542/43 / นงนุช  ปรมาคม , ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ์ , เดชรัต  สุขกำเนิด ,วิศิษฐ์  ลิ้มสมบุญชัย , อัจฉรา  ปทุมนากุล
Ø         ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนและการพยากรณ์ค่าเงินบาท / ดาว  ชุ่มตะขบ
Ø         โครงการจัดการดินและปุ๋ย : โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยพืชสด จังหวัดขอนแก่น / นงนุช  โสรัตน์
Ø         รูปแบบการบริหารจัดการและสถานการณ์การดูแลสุขภาพ : กรณีศึกษากลุ่ม/องค์กรประชาชนที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจไม่เป็นทางการ / จุฑาทิพย์  ภัทราวาท , ดาวน้อย  ศรีขจร และประจักษ์  ยกย่อง
Ø         การใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์
Ø
มุมมองจากการจัดการทรัพยากรประมงของประเทศญี่ปุ่นเพื่อผลแห่งการปรับใช้ / อภิวันท์  กำลังเอก

2543, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
Image  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม), 2543

Ø        การวิเคราะห์หาขนาดฟาร์มเลี้ยงแม่โคเนื้อที่เหมาะสมใสนเชิงธุรกิจสำหรับเกษตรกรรายย่อย / ดร.วินัย  พุทธกูล   และ รศ.ดร.สมศักดิ์  เพรียบพร้อม
Ø         มุมมองทางเศรษฐกิจที่รัฐพึงคำนึงในการจัดทำนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช / รศ.สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล , ศักดา  เสนารักษ์ ,
Ø        กัลยาณี  พรพิเนตพงศ์ , โสภิณ  จิระเกียรติกุล และผศ.บัญชา  สมบูรณ์สุข
Ø         แนวทางการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนและเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน / ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา
Ø     “ When  will  we  ever  learn?” An  Economic  Analysis  of  Vote  Buying / Kiriya  Kulkolkarn , Supruet  Thavornyutikarn , Tanapong  Potipiti
Ø         Business  Research  on  the  I-SIMS  Database / Pattaragit  Netiniy
Ø om
Empirical  Evidence  on  the  Credibility  of  the  USD/THB  During  the  Transition  of  the  Thai  Foreign  Exchange  Regime / Sirimon  Treepongkaruna
2543, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)
เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
Image  ปีที่ 7 ฉบับที่  1 (มกราคม-มิถุนายน), 2543

Ø       การประเมินมูลค่าผลประโยชน์ทางด้านนันทนาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง  จังหวัดสงขลาและสตูล โดยวิธีต้นทุนการเดินทาง (Travel  Cost  Method : TCM) / ฤทธิชัย  วุ้นศิริ , ผศ.ดร.สุธัญญา  ทองรักษ์ , รศ.ดร.สมบูรณ์  เจริญจิระตระกูล และดร.ศักดิ์ชัย  คีรีพัฒน์
Ø       ลักษณะของเทคนิคการผลิตและศักยภาพในการสร้างงานทางตรงและทางอ้อมของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย / ผศ.อมรทิพย์  แท้เที่ยงธรรม
Ø       การย้ายถิ่นเข้า : ปัจจัยที่กำหนดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / ผศ.สุมาลี  สันติพลวุฒิ
Ø       ผลของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ : กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ / พิทวัส  ตันติวัฒน์ และ ผศ.ดร.ชลลดา  หลวงพิทักษ์Ø       Test  of  Informed  Trader  Migration  in  Emerging  Market : Case  Study  of  Warrant  Introduction  in  Thai  Market / Arnat  Leemakdej
Ø       Does  Tenure  Security  Enhance  Sustainable  Land  Use?: Case  Study  of  Mountainous  Regions  of  Thailand  and  Vietnam / Chapika  Sangkapitux , Andreas  Neef
Ø       Development  Trend  and  Farmer’s  Benefit  in  Pre-germinated  Direct  Seeding  Method  Adoption  in  Thailand / Asso.Prof.Somporn  Isvilanonda
Ø         เกษตรกรรมไทยจะไปทิศทางไหน? / ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์
Ø
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของไทย / บรรณาธิการ

2542, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
Image  ปีที่ 6 ฉบับที่  2 (กรกฎาคม-ธันวาคม), 2542

Ø        กลยุทธ์การเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการท่องเที่ยวของไทย / รสดา  เวษฎาพันธุ์
Ø        การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของราคาในตลาดกลางและตลาดท้องถิ่น : วิธีการและผลการทดสอบ / รศ.ดร.สมพร  อิศวิลานนท์ และ ธวัชชัย  วิมลรัตน์
Ø         การประกอบอาชีพส่วนตัวของบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์(Self-Employment  of  Social  Science  Graduates) /ผศ.ดร.เพ็ญแข  แสงแก้ว
Ø        Dynamic  Macroeconomics  on  the  Internet / Arunee  Deawwanich
Ø        Foreign  Direct  Investment  from  Thailand  to  China / Gao  Hui , Nongnooch  Poramacom  and  Thanwa  Jitsanguan 
Ø        The  21 st  Century : Business  and  Higher  Education  in  Thailand / Nongnooch  Poramacom 
Ø         บทเรียนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์ / ผศ.ดร.ศุภจิต  มโนพิโมกษ์
Ø         ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตรของไทย / ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์
Ø         สะกดรอยตามนิสิตปริญญาโทไปดูงานเอ็กซ์โปที่คุนหมิง / ผศ.บุญเติม  ติระวัฒนประเสริฐ
Ø
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางธุรกิจ เมื่อเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว / กองบรรณาธิการ
<< Start < Previous 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Results 201 - 210 of 349