Home
รายชื่อแบบฝึกหัดการวิจัย 751409 ปีการศึกษา 2553 PDF Print
Look on Shelf AUTHORTITLE
Exer2553_no.1   

Anchana Duangkhamsawad          

Comparing tourism demand for Thailand Between United Kingdom and Australia   
Exer2553_no.2  
กัญญ์ธีรา  ยศภาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.3   กัญจน์รัชต์ พงษ์ศศิธรพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา: บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.4   กัญญารัตน์  สุวรรณสิงหาสน์พุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Exer2553_no.5กันตา  ตันนิยมความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีค่าเงินบาทและมูลค่าการส่งออกของไทย
Exer2553_no.6กัลยา  ปัญญานะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา: อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.7กัลยาพร  ขันทะบุตรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในอำเภอสอง จังหวัดแพร่
Exer2553_no.8กนกนาฏ หาญสิทธิพรความพึงพอใจของการบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
Exer2553_no.9กนกภรณ์ ฝ้ายสีงามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.9.1กนกพร เหล่าวานิช
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางเกาหลีของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.10กนก ฟุ้งขจรผลกระทบของการชุมนุมทางการเมืองต่อธุรกิจที่พักในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.11กนกชล  ธนบดีเลิศเมธาการกระจายรายได้ชุมชนบ้านป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.12กมรวโรตม์ ธันยกรศิริกูลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
Exer2553_no.13กมลรัตน์ สุขมนต์การวิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกมังคุดของไทย
Exer2553_no.14กมลชนก จำปาทองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2546-2550
Exer2553_no.15กรกิจ  ธรรมานุชิตการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Exer2553_no.16กรัณฑรัตน์  ดวงใจสืบการกระจายรายได้และความยากจนในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Exer2553_no.17กวิน ลือยศพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเข้าชมวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.18กรรณิการ์ เสาวรานนท์ทัศนคติเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกับพฤติกรรมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.19กรรฑมาศ  พะบุญรักษ์นโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมบ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
Exer2553_no.20กรรณิกา สุกชุมปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
Exer2553_no.21กษิดิศ  พูนขำพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทเกสท์เฮาส์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.22กสิวัฒน์ แสนบ่อเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา การผลิตสตรอเบอรี่อบแห้ง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.23กำพล  จันทน์ต้นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการสายการบินราคาปกติและสายการบินต้นทุนต่ำในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
Exer2553_no.24กานต์รวี  สระทองโนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอสอง จังหวัดแพร่
Exer2553_no.25กานต์  จันทร์น้อยความเต็มใจที่จะจ่ายเงินค่าตั๋วเข้าชมโดมหิมะและทัศนคติหลังการใช้บริการของนักท่องเที่ยว
Exer2553_no.26กิตติ  ตะไมล์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
Exer2553_no.27กิตติศักดิ์  ศรีชุมภูธุรกิจเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.28กิตธนา พวงไม้มิ่งการศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโครงการ Chiang Mai Grand Sale Fair
Exer2553_no.29กีรติ สีมากุลธุรกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.30เกียรติศักดิ์  ชูประสิทธิ์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อปลาทะเลสวยงามในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.31 แกมแพร หนูแก้วการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
Exer2553_no.32แก้วตา ดูสายปัจจัยและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.33กฤตยา  ระวิวรรณปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกู้ยืมเงินของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในเขตอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
Exer2553_no.34กฤตกนก  เรืองพนิชปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำแข็งไสเกล็ดหิมะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.35กฤตติกร เหลืองหิรัญพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านไอศกรีมของผู้บริโภค กรณีศึกษา นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.36กฤษฎา  กฤษณวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.37กฤษณะ  หาญเมืองใจศักยภาพโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นจันทน์ (น้ำพริกขิงไข่เค็ม) ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.38ขจรศักดิ์ ต๊ะคำพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเบียร์ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.39ขนิษฐา  นิมาพันธ์การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของประชากรใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Exer2553_no.40ขนิษฐ์นันท์ บุญบุตรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ
Exer2553_no.41ขวัญหทัย  สร้อยอินทร์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Work & Travel in USA ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.42ขวัญเรือน  เลิศลาศเศรษฐกิจชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.43คณิตตา จันมาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบ้านเอื้ออาทรในโครงการป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.44คริสซี่ สุขโขปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภคเครื่องดื่มน้ำอัดลม กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.45จักรกฤษณ์ กิตติวรวุฒิปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสนามฟุตซอลหญ้าเทียมของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.46จันทร์ทิวา สิงห์แก้วการค้าไทย-จีน
Exer2553_no.47จตุรงค์  ภักดีการศึกษาค่าใช้จ่ายและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนกวดวิชาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.48จตุรฉัตร สุธนะพฤติกรรมการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุภายหลังการทำงานของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.49จริยาวรรณ วรรณอิสระการคาดคะเนการลงทุนในกองทุนรวมเคโกลด์
Exer2553_no.50จริยาภรณ์  ปัญญาฟูผลกระทบของผู้ประกอบการร้านค้าในย่านเชียงใหม่ไนท์บาร์ซ่า หลังเกิดวิกฤตการณ์ชุมนุมทางการเมือง
Exer2553_no.51จาริยา  มหาวงค์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านสปาปลาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.52จารุวรรณ  พวงรอดการวิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกทุเรียนสดแช่เข็งของไทย
Exer2553_no.53จิตติคุณ นิยมสิริการศึกษาปัจจัยที่นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในทองคำแท่ง จากสมาคมค้าทองคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.54จิตติ นาวารักษ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
Exer2553_no.55จิรัชญา สุปินราษฏร์พฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (ปริญญาตรี ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.56จีรนันท์  เตชะนันท์การค้าชายแดนไทย-ลาว (กรณีศึกษาชายแดนจังหวัดน่าน)
Exer2553_no.57จุฑารัตน์  กันทะวงค์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและทัศนคติเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Exer2553_no.58จุฑามาศ  ทองเนื้อแปดวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของหอพักแห่งหนึ่งบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในจังหวัดนครราชสีมา
Exer2553_no.59จุฑามาศ  นามวงศ์อุปสงค์ของประชากรอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อรถยนต์มือสอง
Exer2553_no.60จุติคุณ หุตะจินดาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาโครงการ GMS ระหว่างจีน (ยูนนาน) และกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง
Exer2553_no.61จุนเจือ  คำแก้วพฤติกรรมการซื้อยาสีฟันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.62เจนจิรา  วิเชียรเขตการผลิต การตลาด และแนวโน้มในอนาคตของลิ้นจี่ในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.63เจนจิรา  มนตรีกุล ณ ยุธยาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.64ฉันทิชา  เหมันต์การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจการรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิลของผู้ประกอบการแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.64.1ชญาดา วรรณะลี
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการศูนย์จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์สกัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดลำปาง
Exer2553_no.65ชัยวัฒน์  วัฒนพนพันธ์ศักยภาพสินค้าไทยในตลาดอินโดจีน
Exer2553_no.65.1ชัยรัตน์ วงศ์ชื่น
พฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผู้ซื้อโทรศัพท์มือถือตราแบล็กเบอร์รีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.66ชฎาภา  ชวนานนท์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา: อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Exer2553_no.67ชฎา  จตุรภัทรแนวโน้มมูลค่าการส่งออกยางพาราของไทย
Exer2553_no.68ชฎาพร เมืองมาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.69ชนม์ชนัมม์ สุวรรณโภคัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Exer2553_no.70ชนม์นิภา แพร่กันทะมูลพฤติกรรมการออมของแรงงานนอกระบบในเขตรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.71ชลาลัย  ใจตุ้ยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟหมู่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.72ชลิดา  มานะวรพงศ์การประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
Exer2553_no.72.1ชลธิชา แสงประดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตลาดน้ำดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Exer2553_no.73ชริญา  สุวรรณผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในช่วงปี 2548-2552
Exer2553_no.74ชลเวชช์ ล้อมทองการจัดสรรเวลาของอาจารย์หญิงผู้สมรสแล้ว กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.75ชลลดา  เบ็ญพาดความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนต่างประเทศและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย
Exer2553_no.76ชวลิต  สุวชัยสุทธ์ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานพิเศษระหว่างวัยเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553
Exer2553_no.77ช่อทิพย์  แสนดีพฤติกรรมการบริโภคและการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อาศัยหอพักเอกชน
Exer2553_no.78ชุติมา  อุ่ยประเสริฐพฤติกรรมการลงทุนของผู้ทำธุรกิจในศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.79ชุติกาญจน์  บัลลังค์พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้สินค้าเลียนแบบสินค้าแบรนด์เนม
Exer2553_no.80เชน อังวัฒนพานิชการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา: อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Exer2553_no.81โชคชัย นพวงค์การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.82โชติมา พัชระสุภาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.83ญาดา ทองสันสระสถานการณ์น้ำมันปาล์มและการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้ำมันปาล์มของประเทศไทย
Exer2553_no.84ฐานิต  ศาลติกุลนุการปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการกู้ยืมเงินของข้าราชการครู จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.85ฐิตาพร  ลีละวัฒนพันธ์การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในเขตอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Exer2553_no.86ฐิติวรดา รักพ่อโครงสร้างทางการค้าของผักและผลไม้ในตลาดโชคเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.87ฐิติพงศ์ ศรีอาภรณ์พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.88ณัชชา  สวัสดิรักษ์พงศ์การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของรีสอร์ทขนาดกลางแห่งหนึ่งในพื้นที่ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.89ณัฐชญา  ชลนาคเกษมการวิจัยเชิงประจักษ์เพื่อทดสอบทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค กรณีศึกษาประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
Exer2553_no.90ณัฐนิชา  เซ็นเสถียรภาวะแนวโน้มการส่งออกไก่สดแช่แข็งของไทยสู่ตลาดโลก
Exer2553_no.91ณัฐพร  รัตคธาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจโฮมสเตย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Exer2553_no.92ณัฏฐิกา  สุรินทร์คำความเป็นไปได้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของข้าราชการครูอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Exer2553_no.93ณัฐกานต์ ดวงแก้วความสัมพันธ์ระหว่างราคาหน่วยลงทุนกองทุนทองคำประเทศไทยและราคาทองคำในตลาดโลก
Exer2553_no.94ณัฐพงศ์ จันทร์อิ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันของนักศึกษาที่ใช้รถยนต์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.95ณัฐกาญจน์  สิงหโกวินท์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.96ณัฐนที นามจันทร์ลักษณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน (E-Learning) ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.97ณัฐวิทย์ จางกิจเจริญปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการซื้อขายหุ้นสามัญทางอินเตอร์เน็ต
Exer2553_no.98ณัฐวุฒิ ธีระนาวีกุลปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการโรงรับจำนำเอกชน กรณีศึกษา: บริษัท ประชานุเคราะห์ จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
Exer2553_no.99ณัฐชา เครือรุ่งเรืองการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
Exer2553_no.100ณัฐชา ก๋องแก้วการศึกษาดุลการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
Exer2553_no.101ณัฏฐนันท์ บุดดีผลกระทบจากการสร้างทางหลวงจากจีนตอนใต้ผ่านลาวมาสู่ชายแดนไทย (R3A) ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
Exer2553_no.102ณัฐธยาน์ บุรณนัฏการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายรถยนต์กับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศรายไตรมาส
Exer2553_no.103ณัฐนันทน์ พลอยจิระชัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
Exer2553_no.104ณัฐพล  จันทร์เขียวการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ตรี-โท สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อหลักสูตร
Exer2553_no.105ณัฐพล  พรมอนันต์การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน กรณีศึกษาโกดังรับซื้อลำไยสดนอกฤดูแห่งหนึ่ง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
Exer2553_no.106ณฐกานต์ วิทยปิยานนท์พฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทำเล็บในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.107ณรงค์เดช  สุทธิประภาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.108ณรานุวัฒน์  สืบค้าความสามารถในการแข่งขันการส่งออกข้าวของไทยและคู่แข่งในตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย
Exer2553_no.109ณิชกุล  บุญภมรพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสำเร็จรูปของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.110ณิชา ตุ้ยหัวทุ่งการศึกษาภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบองค์รวม กรณีศึกษา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
Exer2553_no.111ดวงพร  สิทธิมงคลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรตรี-โท สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.112ดวงกมล  กรุณาทัศนคติความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวในการมาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
Exer2553_no.113ดาริกา ปิยจิตต์ไพโรจน์แนวโน้มการส่งออกลำไยอบแห้งของไทยไปยังประเทศจีน
Exer2553_no.114ต้น เหลืองอาภาพงศ์การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลชุมชน
Exer2553_no.115ทัศนวรรณ  ศิริเดชพันธุ์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดแพร่
Exer2553_no.116ทัศนีย์พร บูรณุปกรณ์ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการบริโภค เดย์ สปาในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.117ทท  พ่อสารเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนพุ่มแก ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
Exer2553_no.118ทรงเกียรติ หลวงพานภาวะแนวโน้มการส่งออกอุตสาหกรรมเซรามิกของไทย
Exer2553_no.119ทรงยศ สุทะกุลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.120ทิพปภา ทิพย์เวียงการพยากรณ์ราคาข้าวโดยวิธี Exponential Smoothing Method
Exer2553_no.121ทิพย์วัลย์ ยะพันธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ-ขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.122ธัญธิตา มีเงินทองการวัดความสัมพันธ์ระหว่างควมสุขมวลรวมและระดับรายได้ของบุคคลของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.123ธัญญลักษณ์  ดุลิกานท์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกให้บุตรหลานศึกษาในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา โรงเรียนบริเวณถนนเจริญประเทศ
Exer2553_no.124ธันย์ชนก  บุญจอง
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.125ธนัชพร มณีวรรณการศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา
Exer2553_no.126ธนัญญา  สงชูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
Exer2553_no.127ธนาคร ศรีฝั้นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินฝากประจำของสถาบันรับฝากเงินกับเงินลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว RMF LTF
Exer2553_no.128ธนาภรณ์ ศรีไสยเพชรปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา : ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.129ธนิศา  เจียรสาธิตการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.130ธนิตย์ วงศ์ป้องความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์สุทธิสะสมในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิสะสมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ของนักลงทุนต่างชาติ
Exer2553_no.131ธนพล  ภูติสมพลความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Exer2553_no.132ธาดารัตน์  ศรีทองกูรความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Exer2553_no.133ธิดารัตน์ โกไศยกานนท์การเปรียบเทียบทัศนคติการใช้บริการอินเตอร์เนต-แบงค์กิ้งระหว่างบริการ K-CYBER BANKING ของธนาคารกสิกรไทยกับบริการ SCB EASY NET ของธนาคารไทยพาณิชย์ กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.134ธิดารัตน์  จันทร์เกตุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกู้ยืมเงินนอกระบบของเกษตรกรในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
Exer2553_no.135ธีราภร  ชัยวิบูลย์ธรรมการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต
Exer2553_no.136ธีรดา  ลวงระแหงผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองที่มีต่อร้านค้าในย่านไนท์บาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.137ธีรภรณ์ สีสมบูรณ์แนวโน้มผลกระทบการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับอินเดีย
Exer2553_no.138ธีรวัฒน์ ยอดเรือนประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพากรผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
Exer2553_no.139ธเนศ ดาววิจิตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.140นัฐพงษ์ เด่นโชคพฤติกรรมและรูปแบบการออมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.141นันทพร ลาภยุติธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Exer2553_no.142นคร  เลิศพิสัณห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาคและภาวะการมีงานทำ
Exer2553_no.143นภัสวรรณ  เฉลียววงค์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
Exer2553_no.144นภัส ร่มโพธิ์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการของสายการบินไทยภายในประเทศ (เชียงใหม่-กรุงเทพฯ)
Exer2553_no.145นลิน  ชูโชคเทียนกุลการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจในประเทศไทย
Exer2553_no.146น้ำทิพย์ เมืองอินทร์การศึกษาเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และภูเก็ต
Exer2553_no.147น้ำฝน ตรันเจริญปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่ม Functional drink ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.148นิติพงษ์ พงศ์กรกัมพลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.149นิติวัฒน์  ไทพิทักษ์พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมปางช้าง จังหวัดลำปาง
Exer2553_no.150นิตยา  ขวัญแก้วปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.151นิธยา ปัญจะธงพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.152นิภาวรรณ์  ถาวรนิวัตน์การประเมินโครงการต้นกล้าอาชีพ
Exer2553_no.153นิลุบล  โนแก้วการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกกาแฟดิบของไทยโดยวิธีอารีมา
Exer2553_no.154นิศานาถ  เสรีพงค์ศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมของไทยไปยังอินเดียภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย
Exer2553_no.155นิสิตา  ธรรมกุลการวิจัยเชิงประจักษ์ของทฤษฎีอำนาจซื้อเสมอภาคของประเทศสมาชิกอาเซียนห้าประเทศ
Exer2553_no.156เนตรฤทัย ไชยวรรณ์ตัวแปรที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ของรถยนต์นั่งในประเทศไทย
Exer2553_no.157นฤปพงศ์  หน่อเมืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกาย (Fitness Center)
Exer2553_no.158บัญชา  ทองเนินกุ่มศักยภาพของการดำเนินธุกิจชุมชนกลุ่มสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Exer2553_no.159บัณฑิต ลือเลิศสกุลชัยการศึกษาผลกระทบจากปัญหาหมอกควันกับนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของชาวอเมริกันในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.160บริรักษ์  รัตนาวังเจริญมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการทำบุญตักบาตร กรณีศึกษา วัดบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.161บุรินทร์ แสงแก้วปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.162เบญจมาภรณ์  ท้าวอาศาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการ Adventure Zoo ในสวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.163เบญจพงษ์  วงศ์เดชวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินในความหมายอย่างกว้างกับดัชนีราคาต่าง ๆ ในประเทศไทย
Exer2553_no.164เบญจญานี ดีสวัสดิ์ปัจจัยการกำหนดราคารองเท้าสตรีในตลาดต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง Hedonic Price
Exer2553_no.165เบญจมาศ ใจกาศพฤติกรรมการเลือกซื้อไม้แกะสลักของผู้บริโภคจากร้านค้าใน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
Exer2553_no.166ปฏิพัทธ์  ทิพย์กาญจนรัตน์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา: อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
Exer2553_no.167ปฏิมา แก้วดวงอุปสรรคการออมของครัวเรือน : กรณีศึกษา ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
Exer2553_no.168ปณิธิ โกศัยศิริยานนท์ธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา ธุรกิจผ้าหม้อห้อม ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
Exer2553_no.169ปทมวรรณ ทองนพเนื้อพยากรณ์แนวโน้มการส่งออกเงาะสดของไทย
Exer2553_no.170ปนัดดา จันทร์กลิ่นอุปสงค์ในอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.171ปนิศ  ศรีเกี่ยวฝั้นการค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษา ไทยและบราซิล
Exer2553_no.172ประภัสสร  วงศ์จินดารักษ์ผลกระทบของการเปิดเทสโก้โลตัสที่มีผลต่อร้านโชห่วยและร้านค้าในตลาดสด โดยศึกษาบริเวณตลาดสดเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Exer2553_no.173ปวันนุช  วานนท์ศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในประเทศญี่ปุ่น
Exer2553_no.174ประภาพันธ์  ไชยปาละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเที่ยวชมเชียงใหม่ซูอควาเรียม
Exer2553_no.175ประภาลักษณ์  สิทธิพฤติกรรมการพักอาศัยหอพัก 40 ปี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.176ปราการ  ศรีพลากิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ณ บริเวณจุดผ่อนปรนช่องภูดู่-ลาว อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
Exer2553_no.177ปรางทิพย์ อภิชาชาญพฤติกรรมของผู้เสนอขายในการขายของเก่าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
Exer2553_no.178ปริญญา  มธุรพจน์จตุพรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.179ปวีณา ศิริตันการศึกษาอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.180ปรียาภรณ์ ทองระอาปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้หรือไม่มีหนี้ของข้าราชการทหารใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Exer2553_no.181ปรียาพัชร จันเลนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษามรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
Exer2553_no.182ปรมา เปาวิมานความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ (แยกหนองประทีป) จำกัด
Exer2553_no.183ปาริฉัตร  ทองคำการตัดสินใจเข้าร่วมตลาดแรงงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายหลังวัยเกษียณอายุ
Exer2553_no.184ปาลิดา ไชยวงค์พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.185ปารเมศ กลิ่นจันทร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
Exer2553_no.186ปิยะรัตน์  รอดทองการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายรัฐบาลมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
Exer2553_no.187ปิยาภรณ์  บุญพอพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปูนซีเมนต์ผสมในเขตอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Exer2553_no.188ปิยนุช ธิชาญผลกระทบและแนวโน้มการส่งออกลำไยอบแห้งของไทยภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ไทย-จีน)
Exer2553_no.189ปิยพร  ประพันธ์พจน์พุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.190ปิยวัฒน์ อินทรเกษมการศึกษาการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
Exer2553_no.191ปิยะบุตร  มกราพันธุ์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการร้านซ่อมและตกแต่งรถยนต์ภายในจังหวัดนครสวรรค์
Exer2553_no.192ฝนทิพย์  ท้าวบุญเรืองพฤติกรรมที่มีผลต่อการออมของข้าราชการในเขตอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
Exer2553_no.193พัชรี จันทร์สอาดประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตกาแฟอราบิก้าโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.194พัชรินทร์ อนุพงษ์ไชยการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.195พัทธวรรณ  ชิตนันท์พงศ์การประเมินการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของลูกหนี้ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.196พัทธ์ธินิ  บัวลาแก้วพุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.197พันโท  มะรินทร์การศึกษาเศรษฐกิจชุมชนและความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
Exer2553_no.198พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.199พชรพร อากรสกุลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
Exer2553_no.200พงษ์วิทย์  สิงห์สันการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Exer2553_no.201พชรพร อากรสกุลศักยภาพของการดำเนินธุรกิจชุมชนกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
Exer2553_no.202พนาวรรณ อินต๊ะสารผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน-จีน (ACFTA) ต่อการส่งออกยางพาราจากไทยไปจีน
Exer2553_no.203พรปวีณ์ ภู่ห้อยการศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
Exer2553_no.204พรรณรายณ์ พรประสาทการพยากรณ์แนวโน้มมูลค่าการส่งออกกุ้งสดแช่แข็งของไทย
Exer2553_no.205พรรณธิภา  ใจวงค์ปัจจัยความสำเร็จธุรกิจชุมชนโครงการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Exer2553_no.206พรรณวดี  ปริญญาเมธีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.207พรรณพัชร สุขทรัพย์พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
Exer2553_no.208พรรณธารักษ์  สิริกาญจนขจีวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินแห่งหนึ่ง ในจังหวัดน่าน
Exer2553_no.209พลอยขวัญ  บุญสิงห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีศึกษา หมู่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.210พลอย ทะฤาษีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขายตรงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษา บริษัท นู สกิน
Exer2553_no.210.1 
พาวรรณ เอี่ยมเวชพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ณ สถานบริการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.211พิชชานันท์ มีอาษาแบบแผนการออมภาคครัวเรือน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.212พิชญ์ปวี ชูภาระการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
Exer2553_no.213พิชิต  ใจนามการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.214พิชญ์สินี  ศรีเดชการวิเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยไร้สัญชาติที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
Exer2553_no.215พิชญา  มณีรัตน์โครงการไทยเข้มแข็งกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.216พิชิตพล  วุฒิพฤติกรรมการเลือกซื้อและการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.217พิชญา  เจริญจิตพฤติกรรมการออมของข้าราชการครู อายุ 50 ปีขึ้นไป ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
Exer2553_no.218พินทุ์ณาดา กิตติวาณิชย์พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพักหอพักในมหาวิทยาลัย
Exer2553_no.219พิมพ์ชนก จิโนรสการศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
Exer2553_no.220พิมพ์รัมภา ไวสุริยะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายรัฐบาลกับการกระจายรายได้ของประเทศไทย
Exer2553_no.220.1พิมพ์มาศ สิงห์ธรรม
ระบบธุรกิจปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทยกรณีศึกษาฟาร์มไฮโดรโพนิกส์ในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.221พิมพรรณ  แว่นจันทร์ผลกระทบจากการลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement:JTEPA) ต่อมูลค่าการส่งออกไก่แปรรูปไทยไปญี่ปุ่น
Exer2553_no.222พิรุณรัตน์ ภูไชยแสงผลกระทบของการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต้นกำเนิดต่ออัตราการอพยพเข้าของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
Exer2553_no.223พีรพัฒน์ พลพิพัฒนพงศ์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
Exer2553_no.224พุทธิพงศ์ หมวกเหล็กปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Work&Travel in USA ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.225เพ็ญพัชร  สุนทรารักษ์การศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
Exer2553_no.226ฟารีฟ วิลาชาญพฤติกรรมและปัจจัยของผู้บริโภคต่อการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ
Exer2553_no.227ภัชริน อินทิรุดเศรษฐกิจชุมชน ข้าวแต๋นกลุ่มทวีพรรณ ตำบลนาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Exer2553_no.228ภัทริยา  ชัยศรีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษา ลำน้ำสมุน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Exer2553_no.229ภัทรมณพร  แซ่จิวการวิจัยการประเมินความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้แบบจำลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model)
Exer2553_no.230ภัทราพร คุ้มสะอาดความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้ข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเครื่องดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.231ภัทรศักดิ์  แก้วทองปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประเภท ECO-Car ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.232ภัทริดา อุ่ยอุทัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายและการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.233ภัทรศยา ขัตตะนันผลทางด้านเศรษฐกิจของการจัดงาน "บ้านถวายหมู่บ้านสร้างสรรค์" ของบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.234ภัทชนาฏ  เรืองแสงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ (อายุ 60-75 ปี) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.235ภัทราวรรณ  ธรรมานุกูลการศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการใช้จ่ายในการทำบุญของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.236ภัทรพล ศรีสุบรรณ์ภาวะเศรษฐกิจกับยอดจำหน่ายผลิคภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน
Exer2553_no.237ภัสราภรณ์  พวงขจรปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการในโรงพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.238ภัสสรภรณ์ ลังกาฟ้าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของการท่องเที่ยวในชุมชนหมู่บ้านดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.239ภมรี สอนจ้านปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการกู้ยืมเงินของลูกค้าในโครงการสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสินสาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
Exer2553_no.240ภมรตรีย์  มณีวรรณวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ของไทย
Exer2553_no.241ภาณุพนธ์  เข็มทิศความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
Exer2553_no.242ภารวี มณีจักรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.243ภิญญดา  เฉียบแหลมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอพยพของแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.244มะลิวัลย์ ปินนะปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อทองคำของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในยุคเศรษฐกิจวิกฤต
Exer2553_no.245มงคล แก้วทรัพย์การวิเคราะห์ผลตอบแทน ความเสี่ยง และประเมิณมูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางหลักทรัพย์โดยใช้แบบจำลอง CAPM
Exer2553_no.246มณฑิรา  มั่นเหมาะการศึกษาต้นทุนผลตอบแทนของการจัดทำบ่อขยะแบบฝังกลบ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
Exer2553_no.247มณีรัตน์  ว่องเกษกิจพฤติกรรมในการเลือกบริโภคหมูกระทะแบบบุฟเฟต์ของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.248มณฑิพย์  ปัญญายงค์ภาวะการผลิต การตลาด และพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตของสตรอเบอรี่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.249มนัสวี  เรืองเดชการค้าและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
Exer2553_no.250มนัสวรรณ  ทองประเสริฐกุลอุปสงค์ของการบริโภคกาแฟลดน้ำหนักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.251มนสิชา  กองเพชร์วัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนต่างประเทศและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย
Exer2553_no.252มลธิชา วังกาวีปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานพยาบาลโรคผิวหนังของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
Exer2553_no.253มาริสา เจริญไพศาลสัตย์ความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟที่มีต่อการให้บริการของขบวนรถด่วนพิเศษนครพิงค์ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
Exer2553_no.254มูฮำหมัดกัฟดาฟี  มะทาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเข้าชมเชียงใหม่ซูอควาเรียม
Exer2553_no.255มุทิตา  แก้วเขียวการวิเคราะห์การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์เกมคอมพิวเตอร์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.256เมธาวี  ศุภการกำจรการศึกษาการใช้ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา
Exer2553_no.257ยรรยง  ทวิชาติกันทรความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสินค้าในแถบชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.258ยุภาวณี  เล้าตระกูลชัยพฤติกรรมและปัจจัยในการมาเที่ยวเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
Exer2553_no.259ยุพินพร ขำคมเขตการวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา บริษัทสุขสันต์การทอ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
Exer2553_no.260ยุพเรศ ทองอินทร์การยกระดับโครงการกองทุนหมู่บ้านสู่สถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านท่าดอนไชย ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
Exer2553_no.261ยุวพา คิ้วดวงตาพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.262รัชตะ ดาเตชะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Exer2553_no.263รัชศักดิ์  ค่อยประเสริฐแบบแผนการออมภาคครัวเรือน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.264รัชชุดา แก้วคำมูลปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสถานบันเทิงเริงรมย์ กรณีศึกษา นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.265รัตน์สุดา  รัตนสุดการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจและสังคมประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS)
Exer2553_no.266รตน วราภรณ์พันธุ์การเป็นผู้ประกอบการเทรดดิ้ง
Exer2553_no.267รสสุคนธ์  ศึกรักษาการพัฒนาดัชนีราคาที่อยู่อาศัยภาคเหนือโดยใชวิธี Hedonic Price Model
Exer2553_no.268รสสุคนธ์  แก้วถาวรทัศนคติเรื่องผลกระทบของการมีศาสนาประจำชาติไทยต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.269รสสุคนธ์ ซึมทรายพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.270รุจิพร  หลวงฟองความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษา โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.271รุจิเรศ อินต๊ะปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านผิวพรรณของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.272รุ่งนภา  คงคาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยโรงงาน กรณีศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
Exer2553_no.273รุ่งโรจน์  สุยะการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบกลุ่มหลักทรัพย์ที่เพิ่งจดทะเบียนและหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 โดยใช้แบบจำลอง CAPM
Exer2553_no.274โรสลีนา หะยีเจะและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
Exer2553_no.275ฤทธินันท์ คูตระกูลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.276ลัภปริญ  รักพงค์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการสปาปลาบำบัดในอำเภอเมืองเชียงใหม่
Exer2553_no.277ลลิตา  เทพวีระพงศ์การเปรียบเทียบการเข้ารับการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงของผู้ป่วยภายใต้กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ของโรงพยาบาลลำปาง
Exer2553_no.278ลลิต์ภัทร  เขียวผุดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากการท่องเที่ยวและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
Exer2553_no.279ลิขิต วงศ์อำนาจพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.280วัชรีวรรณ  ปักเขตานังการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการผลิตยาแผนปัจจุบันและพยากรณ์ปริมาณการผลิตยาของอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไทย
Exer2553_no.281วังทราย อินทะวันพฤติกรรมการบริโภคสื่อต่าง ๆ ของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.282วัฒนพงศ์  ดาวเรืองการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดน่าน
Exer2553_no.283วันเฉลิม  เพิ่มบุญมาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.284วชิระ  เทียนเมธางกูรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Exer2553_no.285วชิราพร สุรวิชัยพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่ ITSC CORNER ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.286วงศกร คำเพิ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหารเวียดนามของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.287วณิชยา ต๊ะต้องใจพฤติกรรมการออมของประชาชนบ้านหนองสองห้อง ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.288วนัสนันท์  งวดชัย
การเปรียบเทียบต้นทุนก่อนและหลังของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลชัยภูมิ
Exer2553_no.289วนิช  หงภัทรคีรีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
Exer2553_no.290วรัญญู สังวระปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการสปาปลาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.291วราพร แซ่เฮ้งผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านปงตอง-ต้นฮ่าง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.292วรางคณา มงคลทวีกุลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดร้านสตาร์บัคส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.293วราลักษณ์ ประชาสิริกุลพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลังมีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.294วรารัตน์  สาครการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกร ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.295วริสา ไพฑูรย์ชัยภรณ์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอปง จังหวัดพะเยา
Exer2553_no.296วรุตม์  บุญนัดความคิดเห็นของคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ต่อการใช้สื่อการเรียนรู้แบบประสมในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
Exer2553_no.297วรรณิภา  ปัญญาคงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของอุตสาหกรรมเซรามิกแห่งหนึ่งในเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Exer2553_no.298วรรณิศา  ศรีเนตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
Exer2553_no.299วรวรรณ บุญเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางโดยรถสี่ล้อแดงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.300วรรณกาญจน์ กันธอินทร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคณะเพื่อศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.301วรรณพร  ไวสกุลพฤติกรรมการกู้ยืมเงินของข้าราชการครู ในเขตอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Exer2553_no.302วสวัตติ์ เถื่อนคำการวิเคราะห์แบบจำลองอัตราแลกเปลี่ยนด้วยระเบียบวิธีทางการเงินของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลแบบพาแนล
Exer2553_no.303วสวัตต์ จันทวีสมบูรณ์การบริหารรายรับ รายจ่าย และการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.304วิทิตา  เพชรบำรุงการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กรณีศึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
Exer2553_no.305วิภาวี  แต้เจริญปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคอาหารขยะ (Junk Food) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.306วิภาษิณี  พลหล้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตของประชาชน ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
Exer2553_no.307วิมลนาฏ ศรีโอฬาร์โครงสร้างอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องและการพยากรณ์แนวโน้มมูลค่าการส่งออกสับปะรดกระป๋องของประเทศไทย
Exer2553_no.308วิรัญญา  มาลารัตน์พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.309วีระเดช ภู่พิสิฐพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.310วีระเชษฐ์ เตวิยะพฤติกรรมการบริโภครถยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.311วิลาวัลย์  มีอินถาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
Exer2553_no.312วิลาสินี  ไกรมากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
Exer2553_no.313วิรินทร์  จริยเศรษฐพงศ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.314วีรุทัย  เดชอำนวยพรการวิเคราะห์เงื่อนไขและการให้บริการบัตรเครดิตของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
Exer2553_no.315วีรวัฒน์  คำปาละการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
Exer2553_no.316วิษุวัต  มั่นคงการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.317วิษุวัต  พึ่งสุขอิทธิพลของการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
Exer2553_no.318วิศรุต ปรกติการเข้าถึงสถาบันการเงินแต่ละอำเภอใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
Exer2553_no.319วิศรุต  วังแววการเปรียบเทียบอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสและเยอรมันที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
Exer2553_no.320ศักดา  แรงทน
การศึกษาสภาวะการผลิตและการพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.321ศรัณยา แซ่เฮงผลกระทบจากการผันผวนของราคาน้ำมันที่มีต่อลักษณะการใช้ยานพาหนะของประชากร ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.322ศรญา สันธิการพยากรณ์ราคามันสำปะหลังโดยวิธี Exponential Smoothing Method
Exer2553_no.323ศรุดา  วิรัชประเทศไทยกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2008-2009
Exer2553_no.324ศราวุฒิ  จตุวิวัฒน์วรกุลการศึกษาการตัดสินใจเปลี่ยนการใช้บริการสถานพยาบาลโรคผิวหนังของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.325ศศิภา ทองธีรภาพการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่แบบท้องถิ่นกับระบบแฟรนไชน์ของผู้บริโภค
Exer2553_no.326ศิรินันท์ สัมพุทธานนท์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.327ศิริพรรณ  ทัศจันทร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของนักลงทุนในตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) ในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.328ศิริศักดิ์ กิติเรืองแสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเข้ารับการจัดฟันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.329ศิริวรรณ  วงศ์สีดาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ และพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและระบบการชำระเงินออนไลน์  ธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.330ศิริพร  กันนิเทศปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้สินเกษตรกรครัวเรือน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Exer2553_no.331ศิริวรรณ  กองธนานันท์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Exer2553_no.332ศิรินทิพย์  เลาหะวีร์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกซื้อสินค้าในกิจกรรมถนนคนเดิน ถนนธนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.333ศิริศักดิ์ ภารัตภูมิกุลการประเมินอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมของ 50 หลักทรัพย์ในดัชนี SET50 โดยใช้แบบจำลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM)
Exer2553_no.334ศุทธินี  เอี่ยมกิจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.335ศุภนุช ธรรมสิทธิ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ
Exer2553_no.336ษรอัตถ์  อินทรทัตทัศนคติของปัญหาหมอกควันต่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.337สกุลรัศมิ์ คำอุดมศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ตลาดญี่ปุ่น
Exer2553_no.338สันติพงษ์  ศุภกิจเจริญการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของร้านขายจักรยานยนต์แห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Exer2553_no.339สมศักดิ์ คำจันทร์พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.340สมฤทัย  ลือเรืองผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.341สรัญญา จันทร์เจริญปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น กรณีศึกษา บรัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
Exer2553_no.342สาธิต  พรหมมินทร์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
Exer2553_no.343สิริอำไพ  ศิริพันธุ์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Exer2553_no.344สิริสินทร์  หล่อสมฤดีการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.345สิริชัย ไชยสมเศรษฐกิจชุมชน อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.346สิรินทร์  สุวัฒนาธรรมกุลการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กรณีศึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Exer2553_no.347สิรโสภณ  สุวรรณโสภณความพึงพอใจที่จะจ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.348สูริสาร์  นุสุขความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
Exer2553_no.349สุขฤทัย  ภีระเป็งวิเคราะห์แนวโน้มและพยากรณ์มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
Exer2553_no.350สุจิต นิรมลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาปลา ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.351สุชญา  คำเขียวพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมเชียงใหม่ซูอควาเรียม
Exer2553_no.352สุธาสินี  อำพลพรรณพฤติกรรมการเล่น Facebook ของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.353สุธี เอี่ยมโอภาสการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนทำสวนยางพาราในเขตตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
Exer2553_no.354สุธินันท์ ปวงไชยาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกู้ยืมเงินของข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
Exer2553_no.355สุทธินี  เอกฉันท์ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ในการเลือกที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.356สุทธาสินี แก้วขอดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.357สุดปรีดา สินธุเขียวการค้าเสรีระหว่างประเทศไทย-อินเดีย (FTA ไทย-อินเดีย)
Exer2553_no.358สุเมธ อุดมกิจการศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่เลือกใช้และไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถส่งข้อความตอบโต้กันได้อย่างทันที ของบุคคลทั่วไปในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยแบบจำลองโลจิท
Exer2553_no.359สุภาณี  วัตตนะชัยการศึกษาศักยภาพการค้าของอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในเขตการค้าชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
Exer2553_no.360สุภาวรรณ อินต๊ะสืบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อำเภอเมืองปาน จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.360.1สุมินตรา จิตรมั่น
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการบริการทางการแพทย์จากศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิกไผ่ล้อม)
Exer2553_no.361สุพรรณณี กันทะวงค์การพยากรณ์ราคาลำไยโดยวิธี Exponential Smoothing Method
Exer2553_no.362สุวัจณ ตันทะรัตน์การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของทองคำแท่ง
Exer2553_no.363สุริยะ ไชยวัณณ์การฟอกเงิน: เทคนิค วิธีแก้และแนวโน้มในอนาคต
Exer2553_no.363.1สุวพิมพ์ เลี่ยมมินฟุล
แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมของประเทศไทยภายใต้การเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย (ITFTA)
Exer2553_no.364สุวิมล ใชยทิศปัจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.365สุรเชษฐ์  ชาวนาไทยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
Exer2553_no.366สุรพงษ์ นาวิกรูปแบบและการกำหนดราคาบริการของร้านเกมที่ให้บริการเกมออนไลน์
Exer2553_no.367สุศิริ เปลี่ยนขำพฤติกรรมของนักลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.368เสาวภาคย์  โล่ห์เพ็ชรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.369เสริมสกุล บุญภักดีค่านิยมและพฤติกรรมในการดำรงชีวิตของข้าราชการครูที่มีหนี้สิน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
Exer2553_no.370สฤทธ์ชัย  เขาวิเศษอุปสงค์ของการใช้บริการซัก อบ รีด ในเขตแขวงศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.371สฤษฎิ์วงษ์ เตริยาภิรมย์พฤติกรรมการท่องเที่ยวล่องแพ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.372หทัยวงศ์  ปลื้มสติพฤติกรรมและความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการมาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
Exer2553_no.373หนึ่ง ฉายสุขศรีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.374เหมือนวาด  หล่ออู่เจริญพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคอาหารเจของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.375อัจฉราภรณ์  ใจบุญการวิเคราะห์เงินฝากและการกระจายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2548-2552
Exer2553_no.376อัจฉรา ปินตาสีปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกเงินกองทุนหมู่บ้านแม่ขิงและหมู่บ้านหัวฝาย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Exer2553_no.377อังคณา กล่องชูปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.378อัษฎาวุธ  อินทรีย์การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจภาคบริการกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
Exer2553_no.379อธิปพันธ์ สินสกลวัฒน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของแรงงานชาวพม่าในจังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.380อนันธชัย นะวะสดวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต
Exer2553_no.381อนุสรณ์  ต๊ะวรรณการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการรับเหมาก่อสร้างของผู้รับเหมาอิสระประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดี่ยวชั้นเดียวขนาด 12*15*5 เมตร ในเขต ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Exer2553_no.382อนุพงศ์ คำทองปัจจัยที่มีอิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.382.1อนุสรา อนุวงค์
ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Exer2553_no.383อนุพัชร์  ตันบรรจงการศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.384อนุสสรา ไชยวุฒิการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อำเภอลอง จังหวัดแพร่
Exer2553_no.384.1อภิรพล ดีวิตร์
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษา : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
Exer2553_no.385อภิภาวดี  คำมีการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือของประเทศไทย
Exer2553_no.386อมรศักดิ์ โก๋บางน้อยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานของประเทศไทย
Exer2553_no.387อรุณธดี บุญทนการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ
Exer2553_no.388อรณัฐ  หวังดีการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำกัด จังหวัดลำพูน
Exer2553_no.389อรุณลดา อักษรประสิทธิผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านดอนโปร่ง ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
Exer2553_no.390อรรฆพล วานิชพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอำเภอสันกำแพง
Exer2553_no.391อรรถพล เหลืองทองพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.392อาทิตย์  แซ่ย่างพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Exer2553_no.393อาบบุญ  คำทิพย์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บริการแพนด้าสโนว์โดม  สวนสัตว์เชียงใหม่
Exer2553_no.394อิทธิชัย  บัวมงคลแนวโน้มการใช้พลังงานธรรมชาติเพื่อการคมนาคมและขนส่งเชียงใหม่ (ก๊าซ NGV)
Exer2553_no.395เอกรินทร์ กุลภักดีสิงวรการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค
Last Updated ( Tuesday, 24 September 2013 )
< Previous   Next >